КАК ИЗЧИСЛЯВАМЕ ОЦЕНКИТЕ

От какво зависи крайната оценка?

Орли Врати и Прозорци
Ние сканираме интернет, за да търсим уебсайтове, съдържащи оценки. След това ги поставяме на всяко конкретно място.
Source Pages
Ние вземаме средно аритмичната стойност на всички намерени оценки и тази средна стойност се изчислява по следната формула:
Ranking formula
  • Xa - Средна стойност на оценките
  • Xn - Средна оценка от "n" уебсайта
  • Ln - Броя на оценките от "n" уебсайта
За да изчислим крайната оценка, използваме формулата:
Ranking formula
  • Xk - Крайната оценка от списъка.
  • Xa - Средна стойност на оценките
  • Ln - Брой оценки от "n" уебсайта.
  • Kmax - Степен на достоверност (1.5)
  • Pk - Броят на оценките за постижения, за които използваме степента на достоверност. (40)
  • Pm - Броят на постиженията, необходими, за да се класирате за програмата. (5)
Изчисляване на крайната оценка за компании с повече от 80 оценки:
Ranking formula
При равен резултат, печели фирмата, която е получила повече оценки.